Foto

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van T & P van der Klooster V.O.F.
Gevestigd: 
Kerstant van den Bergelaan 2a
3054 ER Rotterdam.
Nederland.
Tel.nr.: 010 4.20.94.70
e-mail: tvdklooster@kpnplanet.nl

Hierna :     
T & P van der Klooster Naaimachines

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24169702.
BTW nummer: NL 811889269 B01

Bankgegevens:

IBAN : NL53INGB0009481786 t.n.v. T. van der Klooster
BIC : INGBNL2A

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door T & P van der Klooster
Naaimachines op elektronische bestellingen via de website: www.vanderkloosternaaimachines.nl
Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op winkelverkoop.

Bestelling: Door het plaatsen van een bestelling verklaart Koper zich akkoord met deze verkoopvoorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1   Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van T & P van der Klooster Naaimachines zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te raadplegen via Internet. zie: www.vanderkloosternaaimachines.nl
1.2   Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3   Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4   Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van T & P van der Klooster Naaimachines worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door T & P van der Klooster Naaimachines ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1   Alle aanbiedingen van T & P van der Klooster Naaimachines zijn vrijblijvend  en T & P van der Klooster Naaimachines behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.2   Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door T & P van der Klooster Naaimachines. T & P van der Klooster Naaimachines is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt T & P van der Klooster Naaimachines dit mee binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1   De vermelde prijzen voor de aangeboden produkten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typ- of scanfouten.
3.2.  Betaling kan geschieden op de volgende manieren: Ideal. Vooruitbetaling via bank of giro-overschrijving. (ING rek.nr.: 9481786 t.n.v T & P van der Klooster te Rotterdam.)
Bij afhalen van de goederen kan tevens contant of d.m.v. PIN betaald worden.
3.3   Indien u met enige betaling in gebreke bent, is T & P van der Klooster Naaimachines gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1   Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. T & P van der Klooster Naaimachines zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven levertijd te realiseren. Zodra T & P van der Klooster Naaimachines kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft T & P van der Klooster Naaimachines hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de nieuwe levertijd. Indien de levering, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.2   T & P van der Klooster Naaimachines heeft het recht de order te annuleren wanneer bestelde artikelen niet meer leverbaar zijn, eventuele (aan)betalingen zullen aan de klant worden terugbetaald.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1   De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan T & P van der Klooster Naaimachines verschuldigd bent, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1.  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de produkten aan de overeen- komst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u T & P van der Klooster Naaimachines daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
Wanneer deze termijn is verstreken vervalt elk recht op vergoeding en/of vervanging.
6.2   Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft T & P van der Klooster Naaimachines de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3   Indien u als consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het produkt binnen veertien werkdagen na aflevering aan T & P van der Klooster Naaimachines te retourneren. U maakt dan gebruik van de zogenaamde afkoelingsperiode.
Hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt geretourneerd. Na juiste constatering hiervan, zal T & P van der Klooster Naaimachines het aankoopbedrag restitueren.

Artikel 7. Bestellingen / communicatie

7.1   Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en T & P van der Klooster Naaimachines, dan wel tussen T & P van der Klooster Naaimachines en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en T & P van der Klooster Naaimachines, is T & P van der Klooster Naaimachines niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van T & P van der Klooster Naaimachines.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1   T & P van der Klooster Naaimachines hanteert  de garantie op geleverde zaken overeen- komstig de fabriek- c.q. importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.
Onder garantie wordt verstaan: Alle mankementen die ontstaan door fabrieks- of montage-fouten waardoor de werking van de machine niet de beloofde werking heeft.
Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden hebben gepleegd.
De garantie vervalt wanneer de machine niet volgens de richtlijnen wordt gebruikt en/of wanneer er onjuiste materialen mee worden verwerkt waar de machine niet voor gemaakt is.
8.2   T & P van der Klooster Naaimachines is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen. T & P van der Klooster Naaimachines is nimmer Aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.3   Indien T & P van der Klooster Naaimachines, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9. Overmacht

9.1   In geval van overmacht is T & P van der Klooster Naaimachines niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk  wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2   Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige leveringen van (toe)leveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10. Diversen

10.1   Indien u aan T & P van der Klooster Naaimachines schriftelijk opgave doet van een adres is T & P van der Klooster Naaimachines gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan T & P van der Klooster Naaimachines schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2   Wanneer door T & P van der Klooster Naaimachines gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat T & P van der Klooster Naaimachines deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3   Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met T & P van der Klooster Naaimachines in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende nietige bepaling komen te vervallen, waarbij onverlet de overige bepalingen in tact blijven. De nietige bepaling wordt vervangen door een door T & P van der Klooster Naaimachines vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4   T & P van der Klooster Naaimachines is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5   Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. T & P van der Klooster Naaimachines garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn.
Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
10.6   De wijze van verpakking en de keuze van het verpakkingsmateriaal alsmede de wijze van verzending worden door T & P van der Klooster Naaimachines bepaald.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1   Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2   Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.